Polaroid 330

Polaroid Print
in the baobabstudio
Polaroid Land Camera 330
Bjfmsc.07